Målgruppe og visitering

Vores tilbud er rettet mod unge mennesker, der har behov for træning i at bo, arbejde og uddanne sig.

Vores primære målgruppe er unge mellem 17 og 39 år

Nr. Vesterskov rummer normalt begavede unge med sociale problemer, unge med generelle indlæringsvanskeligheder/sent udviklede, unge med svage sociale kompetencer, psykisk umodne eller unge med intellektuelle vanskeligheder.

Vores tilbud er rettet mod unge mennesker, der har behov for træning i at bo, arbejde og uddanne sig under forhold, der er tilpasset deres særlige situation.

Nr. Vesterskovs rammer er ikke velegnet til personer med væsentlige fysiske eller psykiske handicap. Nr. Vesterskov er ikke en behandlingsinstitution. Der kan ikke optages unge med misbrugsproblemer, voldelig adfærd eller problemer med kriminalitet.

Visitering:

Henvendelse kan ske til Nr. Vesterskov. Henvendelsen kan være fra forældre, den unge, UU-vejleder eller sagsbehandler.

Visitation sker gennem den lokale sagsbehandler, og det er hjemkommunen, der bevilliger støtten.
Kommunerne kan bevilge ophold på grundlag af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB)

  • Personer, der modtager kontanthjælp eller starthjælp efter lov om aktiv socialpolitik ikke alene på grund af ledighed.
  • Personer med begrænsninger i arbejdsevnen, som er omfattet af kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.
  • Personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen, der modtager førtidspension efter lov om social pension, og som ikke er i stand til at fastholde eller opnå beskæftigelse på nedsat tid på normale vilkår på arbejdsmarkedet.
  • Personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen, der ikke modtager førtidspension efter lov om social pension, og som ikke er i stand til at fastholde eller opnå beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet og efter lov om aktiv socialpolitik (LAS) i form af (for)revalidering efter § 46 m. fl.

Bostøtten ydes efter Servicelovens §85. Det udarbejdes en selvstændig lejekontrakt mellem den unge og Nr. Vesterskov.

Forsørgelsesgrundlag:

Den unge modtager sin personlige ydelse efter gældende regler, og af denne betales husleje, kost og aktiviteter.

Pris for opholdet:

For opholdet betales en månedlig grundydelse for henholdsvis dag- og bo-tilbud. Der betales ekstra for særlig indsats.

Optagelse:

Der er løbende optagelse af unge.